rejestracja online

Laser diodowy Light­Sheer firmy Lume­nis jest obec­nie najnowocześniejszym i zarazem najlep­szym urządze­niem do depilacji laserowej na świecie, a co za tym idzie dają­cym najlep­sze efekty depilacyjne.

W 2014 oraz 2015 roku nagrod­zony Zło­tym Lau­rem Kos­me­tologii w kategorii:

"Urządze­nie do usuwa­nia zbędnego owłosienia".

DLACZEGO Laser LightSheer?

Na rynku jest dostęp­nych co najm­niej kilka sys­temów do depilacji, a ich skuteczność znacząco się różni. Na pol­skim rynku ist­nieją różnó© sys­temy laserowe ale tylko Laser diodowy Light­Sheer firmy Lume­nis, w trzy miesiące po wyko­na­niu nim naświ­et­lań, wyróż­nia zmniejs­zony odrost włosów o 98%.

Depilacja Laserowa - EFEKTY

Nie wszys­tkie włosy rosną równocześnie.Część z nich zna­j­duje się w fazie wzrostu (ana­gen) - są to włosy widoczne na skórze. Jedynie włosy w fazie wzrostu ule­gają zniszcze­niu pod wpły­wem światła lasera. Pozostałe włosy są w fazie -uśpi­enia- (tel­o­gen), która ma różny czas trwa­nia (3ˆ’8 tygodni). Po tym okre­sie następuje faza wzrostu (ana­gen), w którym można znowu akty­wnie zniszczyć włos sto­su­jąc laser. Dlat­ego zabiegi depilacji laserowej muszą być powtór­zone (ok. 4 razy), aby usunąć prawie wszys­tkie włosy. Przy pier­wszym zabiegu laserem Light­sheer zostaje usunięte około 30% - 50% włosów, a po całej serii zabiegów do 98%. Pozostałe włosy są zde­cy­dowanie jaśniejsze, delikat­niejsze i nie przeszkadzają ponieważ są prawie niewidoczne.

Laser lepszy od IPL?
IPL (Intense pulsed light) nie jest laserem, charak­teryzuje się dość wysoką mocą promieniowa­nia oraz możli­woś­cią ustaw­ienia sek­wencji błysku wielokrot­nego (zmi­en­nych naświ­etleń). Daje to możli­wość leczenia trądziku, fotood­mładza­nia, nato­mi­ast nie przynosi on wymiernych skutków przy depilacji. Wynika to z faktu, że IPL nie usuwa włosa z mieszka, a jedynie hamuje jego wzrost na kilka miesięcy. Po tym cza­sie włos zaczyna znowu odras­tać. Dłu­go­let­nie bada­nia klin­iczne potwierdzają, że inne metody depilacji np. urządze­niem IPL nie niszczą a jedynie uszkadzają struk­turę mieszka włosowego. W kon­sek­wencji depilacja takim sprzętem nie tylko jest nieskuteczna ale co więcej powoduje, że depilacja pro­fesjon­al­nym sys­te­mem jest znacznie utrudniona.


Przy­go­towanie do zabiegu:

 • Skóra do zabiegu nie może być świeżo opalona, należy zrezyg­nować z opala­nia (słońce, solar­ium samoopalacz) min. 4 tygod­nie przed zabiegiem.
 • Nie można wyry­wać włosów min. 6 tygodni przed zabiegiem (twarz min. 4 tygodnie).
 • Pomiędzy zab­ie­gami włosy można tylko golić lub przycinać.
 • Na tydzień przed zabiegiem nie stosować kremów do depilacji, a także różnego rodzaju środ­ków złuszcza­ją­cych (peeling).
 • Dobrze naw­ilżać skórę, aby utrzy­mać ją w dobrej kondycji.
 • Przed zabiegiem należy zgłosić przyj­mowane leki, w przy­padku przyj­mowa­nia leków światłouczu­la­ją­cych np. część anty­bio­tyków
 • Leków prze­ci­wde­presyjnych, aspiryna, itp. zabieg można wykonać min.1 – 4 tygod­nie po ich odstawieniu.
 • Miesiąc przed zabiegiem odstawić wit. A, wit. E.
 • Doustną wit. C odstawić min. 2 dni przed zabiegiem.
 • W przy­padku doust­nej izotre­tynoiny (Roa­cu­tan, Izotek, Curacne), zabieg może zostać wyko­nany po 6 miesią­cach od zakończenia terapii.
 • 2 tygod­nie przed zabiegiem odstawić zioła takiej jak: dzi­u­raw­iec, nagi­etek, herbata figura.
 • W miejscu obję­tym zabiegiem, nie stosować kremów i maści zaw­ier­a­ją­cych wit. A, wit. C kwasy owocowe, retinoidy (Isotrexin, Dif­ferin, Zorac, Retin A i inne) na miesiąc przed zabiegiem.
 • W przy­padku leczenia hor­mon­al­nego np. tar­czycy, hir­su­tyzmu, bezpłod­ności, powinno się przed­stawić oświad­cze­nie lekarza prowadzącego o braku prze­ci­wwskazań do takiego zabiegu.
 • W przy­padku rozrusznika serca i innych prob­lemów kar­di­o­log­icznych, należy przed­stawić oświad­cze­nie lekarza prowadzącego o braku prze­ci­wwskazań do takiego zabiegu.
 • 24 godziny przed zabiegiem, nie stosować bal­samów, antyper­spi­ran­tów (Eti­axil, odstawić 4 tygod­nie przed zabiegiem).
 • Na zabieg powinno się przyjść w luźnej odzieży, aby nie podraż­niać świeżo wyde­pilowanej skóry.
 • Dzień przed planowanym zabiegiem włosy należy zgolić
 • Na kon­sul­tację prosimy nie golić włosów w okol­icy planowanego zabiegu.
 • Zabiegi depilacji laserowej należy pow­tarzać, co 6 –9 tygodni (zależnie od części ciała – bikini, nogi – oraz cech indy­wid­u­al­nych).
 • Znaczące wydłuże­nie lub skróce­nie prz­erwy między zab­ie­gami może spowodować słab­szy efekt zabiegu



Po wykonanym zabiegu:

 • Nie opalać się. Bezwzględ­nie chronić skórę przed słońcem min­i­mum przez 2 tygod­nie po zabiegu.
 • Nie wolno stosować leków uczu­la­ją­cych na słońce.
 • Nie wolno stosować kos­me­tyków i leków złuszcza­ją­cych– min do 2 tygodni po zabiegu.
 • Przez kilka dni po zabiegu nie stosować spiry­tusu, toników na bazie alko­holu, dezodor­an­tów, itp.
 • Przez kilka dni po zabiegu nie podraż­niać skóry w okol­icy zabiegu, 2 – 3 razy dzi­en­nie można stosować krem alan­tan lub bepanten.
 • Nie wyry­wać włosów min­i­mum 6 tygodni (twarz min­i­mum 4 tygodnie).
 • Skóra każdego klienta indy­wid­u­al­nie reaguje na zabieg depilacji laserowej.Kon­sul­tacja w naszym gabinecie poz­woli Państwu na dokładne zrozu­mie­nie tego zabiegu.

 

Miejs­cowe zacz­er­wie­nie­nie lub podrażnie­nie okołomieszkowe to nat­u­ralna reakcja skóry. Niezwykle rzadko wys­tępują prze­bar­wienia lub odbar­wienia ustępu­jące już po kilku dni­ach. Gdy wys­tępuje wyjątkowa nad­wrażli­wość, objawy te mogą się utrzy­mać do kilku tygodni czy miesięcy.